SUBMORPHICS (Shogun Audio, Stamina – SF) “European Tour Send-Off” + METHOD ONE (Auxiliary, Stamina) @ Stamina Sundays